49243/35725

 

تامين تصاوير ماهواره اي از طريق سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح

 
واحد صادرکننده: هیئت وزیران
pdf