38671/100

 

همكاري با سازمان نقشه برداري در خصوص استقرار منظومه اطلاعات مكان محور (SDI(

 
واحد صادرکننده: هیئت وزیران
pdf