22588/161

 

خريد تجهيزات و نرم افزارهاي رايانه اي با هماهنگي شوراي عالي فناوري اطلاعات

 
واحد صادرکننده: دفتر رياست جمهوري
pdf