220767/100

 

نحوه برگزاري امتحانات يا مسابقات استخدامي دستگاههي اجرايي

 
واحد صادرکننده: دفتر رياست جمهوري
pdf