221429/100

 

واگذاري امور خدمات و پشتيباني به بخشهاي غير دولتي در قالب قرارداد حجمي استاندارد خدمات نقليه

 
واحد صادرکننده:
pdf