440/45167

 

لزوم هماهنگي در خصوص واگذاري تلفن همراه و خودرو

 
واحد صادرکننده: وزارت نیرو
pdf