1483/ه

 

انجام و ايجاد تعهدات ارزي با تاييديه بانك مركزي

 
واحد صادرکننده: بانک مرکزی ایران
pdf