100/18011

 

اجراي هر چه دقيق تر قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلس در معاملات دولتي و كشوري

 
واحد صادرکننده: وزارت نیرو
pdf