7200/2601/51

 

لزوم اخذ مجوز جهت خريد خودرو توسط دستگاههاي دولتي

 
واحد صادرکننده: وزارت امور اقتصادي و دارايي
pdf