223890/101

 

نحوه واگذاري امور خدماتي ، پشتيباني به بخش غير دولتي

 
واحد صادرکننده: دفتر رياست جمهوري
pdf