173265/ت45676هـ

 

ماده(14) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد

 
واحد صادرکننده: دفتر رياست جمهوري
pdf