1-آ ت ص ش ب ن ب/ب خ ب

 

آیین نامه تشخیص صلاحیت شرکتهای بهره برداری و نگهداری و تعمیرات نیروگاه های برق آبی

 
واحد صادرکننده: وزارت نیرو
pdf