96393/5687/51

 

آيين نامه اجرايي مواد 1 و 3 لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيل هاي دولتي و فروش اتومبيل هاي زايد

 
واحد صادرکننده: وزارت امور اقتصادي و دارايي
pdf