79010/ت45911ك

 

آيين نامه اجرايي ماده (73) قانون مديريت خدمات كشوري

 
واحد صادرکننده: دفتر رياست جمهوري
pdf