78946/ت39127هـ

 

ضوابط و معيارهاي لستقرار واحدها و فعاليت هاي صنعتي و توليدي

 
واحد صادرکننده: دفتر رياست جمهوري
pdf