193542/ت42986 ك

 

آئين نامه خريد خدمات مشاوره

 
واحد صادرکننده: دفتر رياست جمهوري
pdf