99597/ت41562 ه

 

آئين نامه نحوه تشكيل جلسات و چگونگي اتخاذ تصميمات هيئت داوري موضوع ماده 21 تنفيذي قانون برنامه سوم

 
واحد صادرکننده: هیئت وزیران
pdf