61572/ت42596ك

 

آئين نامه از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده

 
واحد صادرکننده: دفتر رياست جمهوري
pdf