79604/ت 30858 ه

 

اصلاح آئين نامه اجرايي تبصره 1 بند 5 الحاقي ماده 84 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت

 
واحد صادرکننده: هیئت وزیران
pdf