77814/ت 37872 ه

 

اصلاح آئين نامه اجرايي نظام مستند سازي و اطلاع رساني مناقصات

 
واحد صادرکننده: هیئت وزیران
pdf