74058/ت 34384 ه

 

آئين نامه اجرايي تبصره 3 ماده 1 و بند ج تبصره 2 ماده 2 قانون تنظيم بازار غير متشكل پولي مصوب 1383

 
واحد صادرکننده: هیئت وزیران
pdf