65354/ت 37374 ه

 

آئين نامه نحوه فعاليت ، وظايف و اختيارات روابط عمومي دستگاههاي اجرايي

 
واحد صادرکننده:
pdf