22225 /ت37194 ه

 

اصلاح آئين نامه اجرايي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات

 
واحد صادرکننده: هیئت وزیران
pdf