11111/ت37195ه

 

لغو تبصره بند ب ماده 30 آئين نامه اجرايي نظتام مستند سازي و اطلاع رسساني مناقصات

 
واحد صادرکننده: هیئت وزیران
pdf