12195/ت 36586ه

 

آئين نامه نحوه واگذاري سهام ترجيحي

 
واحد صادرکننده: هیئت وزیران
pdf