152771/ت 36820ه

 

اصلاح ماده 5 آئين نامه اجرايي بندهاي و و ي ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه

 
واحد صادرکننده: هیئت وزیران
pdf