116002/ت35253ه

 

آئين نامه اجرايي قانون حمايت از ايجاد نواحي صنعتي روستايي

 
واحد صادرکننده: هیئت وزیران
pdf