109060/ت35741 ه

 

تصويب آئين نامه ساماندهي فعاليت ايگاههاي اطلاع رساني ايراني

 
واحد صادرکننده: هیئت وزیران
pdf