10459 / ت 36254 ه

 

آئين نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترشسهم بخش تعاون بر اساس توزيع سهام عدالت

 
واحد صادرکننده: هیئت وزیران
pdf