89160/ت3604ه

 

آئين نامه اجرايي قانون 2 الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

 
واحد صادرکننده: هیئت وزیران
pdf