84217/ت73772ه

 

آئين نامه اجرايي بند الف ماده 26 قانون برگزاري مناقصات

 
واحد صادرکننده: هیئت وزیران
pdf