84136/ت33560ه

 

آئين نامه اجرايي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات

 
واحد صادرکننده: هیئت وزیران
pdf