35508 / ت 35344 ه

 

اصلاح آئين نامه اجرايي بند ژ تبصره 2 قانون بودجه سال 1384

 
واحد صادرکننده: هیئت وزیران
pdf