19011/35081 ه

 

آئين نامه اجرايي ماده 6 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

 
واحد صادرکننده: هیئت وزیران
pdf