28482 ت /32825 ه

 

آئين نامه اجرايي ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383

 
واحد صادرکننده: هیئت وزیران
pdf