12243/ت 29856ه

 

آئين نامه ارجاع كار به پيمانكاران صنعت ساخت

 
واحد صادرکننده: هیئت وزیران
pdf