6843/ت 32400ه

 

آئين نامه اجرايي نحوه تشكيل و اداره مناطق نمونه گردشگري

 
واحد صادرکننده: دفتر رياست جمهوري
pdf