19551/ت 33113ه

 

آئين نامه اجرايي بند ط ماده 17 قانون برنامه چهارم مصوب 1383

 
واحد صادرکننده: هیئت وزیران
pdf