220744/43965/3

 

پيشنهاد تسري مفاد تصويب نامه شماره 141736 ت43361 ه به بند 12 قانون بودجه سال 1387 كشور

 
واحد صادرکننده: دفتر رياست جمهوري
pdf