2042444

 

تفويض و واگذاري وظايف مغاون اجرايي رئيس جمهور به معاون اول

 
واحد صادرکننده: دفتر رياست جمهوري
pdf