160867/9434

 

بلااشكال بودن افتتاح حساب براي شركتهاي دولتي نزد بانكهاي غير دولتي

 
واحد صادرکننده: دفتر رياست جمهوري
pdf