28/6/1388

 

خودداري از ترك تشريفات مناقصه و اجراي تشريفات قانوني در انعقاد قراردادها و انجام معاملات

 
واحد صادرکننده: دفتر رياست جمهوري
pdf