91/13112/100/31

 

ممنوعيت قطع آب و برق تاسيسات تحت توليت شركت هاي تابعه و وابسته به وزارت نيرو

 
واحد صادرکننده:
pdf