248188/ت47510ن

 

اصل 127 قانون اساسي

 
واحد صادرکننده: دفتر رياست جمهوري
tif