60045/ت 37710 ن

 

تخصيص اعتبار به طرح انجام مطالعات و تهيه طرح تفضيلي آمايش حوزه هاي آبريز شمال كشور

 
واحد صادرکننده: دفتر رياست جمهوري
pdf