79078

 

قانون تشكيل دو وزارت خانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت

 
واحد صادرکننده: دفتر رياست جمهوري
pdf