2/5/1391

 

اصلاح ماده 6 اساسنامه شركت‌هاي تابعه

 
واحد صادرکننده: هیئت وزیران
pdf