248163/ت46371هـ

 

اجراي نظام مند آيين نامه هاي تشخيص صلاحيت و ارجاع كار

 
واحد صادرکننده: هیئت وزیران
tif