202285/ت43505هـ

 

توسعه توان توليد و ايجاد ظرفيت هاي بيشتر اشتغال در بخش كشاورزي

 
واحد صادرکننده: هیئت وزیران
pdf