220/26838/90

 

خريد كالاهاي خارجي توسطدستگاه ها و نهادهايي كه از بودجه عمومي يا دولتي استفاده مي كنند

 
واحد صادرکننده: هیئت وزیران
pdf